Admitere Licenta_Master_2024

Specializarea: Inginerie Mecanică

Echipamente pentru Procese Industriale

Program Master: Ingineria Calitătii și Mediului în Industriile de Proces (ICMIP)

Program Master: Evaluarea Riscului, Siguranței și Integrității Echipamentelor sub Presiune (ERSIEP)

INFORMAȚII ADMITERE 2024

ADMITERE la programele de studii universitare de LICENTA 2024

În anul 2024, admiterea se organizează succesiv în trei sesiuni:

 • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare).
 • Sesiunea II – Admitere (concurs de dosare).
 • Sesiunea III – unde este cazul, admitere-completare, (concurs de dosare).

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze:

 • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă.
 • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
 • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare.

Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

Sesiunea I – Admitere anticipată

 • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă începe la data de 25 martie 2024 şi se termină în data 22 iunie 2024.
 • Faza II – Admitere preliminară_Etapa I (2 – 4 iulie).
 • Faza III – Admitere – Etapa II (15 – 18 iulie).

Această sesiune vizează candidații care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului, candidații cu rezultate bune și foarte bune precum și candidații care sunt foarte motivați în urmarea unei cariere tehnice într-un anumit profil și care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB, înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

Desigur, pentru validarea dosarului, confirmarea locului și înscrierea în anul I a candidaților astfel admiși preliminar, promovarea examenului de Bacalaureat până la data prevăzută pentru validare în calendarul de mai jos este, conform legii, o condiție necesară. Evaluarea performanțelor acestor candidați și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza rezultatelor obținute pentru:

 • proba P1 (Matematică) – 40%
 • proba P2 (Fizică sau Informatică sau Chimie Organică sau Biologie sau Economie sau Procesarea computerizată a imaginii) – 40%
 • proba P3, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor obținute la (Anexa III. Structura probei de concurs P3 și calculul notei NB în Sesiunea I.
 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

ADMITERE MASTERAT 2024

Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2024/2025.

Departamentul nostru va organiza concurs de admitere la urmatoarele programe de studii de Masterat:

Evaluarea Riscului, Siguranţei şi Integrităţii Echipamentelor sub Presiune

Ingineria Calităţii şi Mediului în Industriile de Proces

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2024 – 2025 se organizează în trei sesiuni:

‒ sesiunea de admitere anticipată;

‒ sesiunea din iulie 2024;

‒ sesiunea din septembrie 2025, conform calendarului din Anexa 3_Calendarul desfășurării concursului de admitere

La sesiunea de admitere anticipată pot candida studenți într-un an terminal al studiilor de licență sau absolvenți ai unui program de studii de licență din anii anteriori, care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii de masterat în UPB. Pentru validarea și înmatricularea candidaților astfel pre-admiși, promovarea examenului de Licență/Diplomă până la data prevăzută pentru înmatriculare în calendarul din Anexa nr. 3 este, conform legii, o condiție necesară.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro) dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. fișa de înscriere tip, conform  Anexa 2_Fisa de inscriere_admitere anticipata, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. certificatul de naștere;
 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 4.  situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
 5. buletin/carte de identitate/pașaport;
 6. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB)
 7. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 8. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educatiei.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2023-2024 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (4) și (5).

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB  sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexa 1_Fisa de inscriere_iulie-septembrie, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. diploma de bacalaureat;
 3. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2024 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 5. certificatul de naștere;
 6. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 7. buletin/carte de identitate/pașaport;
 8. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
 9. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 10. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații  pot trimite dosarul de înscriere la adresele de email:

iolanda_pan@yahoo.comionela_ciobanu@yahoo.com

sau trimit prin poștă 

(pe adresa:

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ

Departamentul ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

Splaiul Independenţei, 313

Sector 6, Bucureşti

în atentia d-nei  IONELA CONSTANTIN)