Prezentare

O scurtă istorie a specializării Echipamente pentru procese industriale

Formarea inginerilor cu specializarea Echipamentelor pentru procese industriale este în consens cu particularităţile industriale ale ţării noastre, determinate de resursele de materii prime de care dispune.

Mai jos este reprezentată o scurtă istorie a evoluţiei domeniului echipamente pentru procese industriale, prin succesiunea celor mai importante realizări tehnice, din antichitate până în prezent.

Evoluţia istorică succintă a domeniului specializării actuale de Echipamente pentru procese industriale

Specializarea, în prezent denumită Echipamente pentru procese industriale,a fost introdusă în învăţământul superior ca urmare a planificării dezvoltării industriei chimice, după anul 1950. În Hotărârea de Guvern privitoare la cifrele de şcolarizare s-a prevăzut, în anul universitar 1951/1952 specializarea Utilaj şi instalaţii pentru industria chimică. Cursurile de specialitate au început în toamna anului 1954, odată cu intrarea în anul IV a acestei serii de studenţi. De-a lungul timpului actuala specializare a avut diverse denumiri, aşa cum rezultă din figura de mai jos.

Specializarea cu denumirea iniţială Utilaj şi instalaţii pentru industria chimică a primit cifra de şcolarizare în anul universitar 1951/1952 în cuprinsul Facultăţii de Mecanică. În toamna anului 1954 a început predarea disciplinelor de specialitate primei serie de studenţi care a intrat în anul IV. Au trecut de atunci peste 65 de ani.

La început, în 1954, s-a constituit un colectiv de Utilaj Chimic (condus de conf. Mihail Renert) în cuprinsul catedrei Organe de Maşini; acest colectiv a trecut în anul 1956 la catedra Procedee şi Aparate. În anul 1973 s-a înfiinţat catedra de Utilaj Chimic la facultatea de Mecanică. Profesorul Mihail Renert a fost şeful catedrei, până la pensionarea sa – din proprie iniţiativă – în anul 1975, după care a rămas – pentru tot restul vieţii – profesor consultant.

Membrii catedrei au publicat numeroase cărţi şi îndrumare şi au efectuat cercetări originale în domeniile: echipamente de joasă, de înaltă şi de ultraînaltă presiune, maşini de proces clasice (centrifuge, concasoare, agregate cu tambur rotativ ş.a.), reologie aplicată, maşini pentru prelucrarea materialelor polimerice, procese şi dispozitive de amestecare, etanşări, oboseală oligociclică, calculul duratei restante de viaţă şi altele.

Membrii catedrei au efectuat expertize tehnice, analize ale unor avarii din industrie, au dat soluţii tehnice adecvate, toate efectuate ţinând seama de responsabilitatea legală, dar şi de responsabilitatea morală care însoţesc deciziile tehnice în astfel de cazuri.

În condiţiile restructurării progresive a învăţământului ingineresc, în catedră au fost organizate: – studii aprofundate cu durata de un an, cu privire la “Termomecanica echipamentelor de proces” (1995-2003); – master, cu durata de doi ani: Evaluarea Riscului, Siguranţei şi Integrităţii Echipamentelor sub Presiune; Termomecanica Echipamentelor pentru Procese Industriale; Ingineria Calităţii şi Mediului în Industriile de Proces; Inginerie de mentenanţă pentru ELI-NP (IMentELI).

De-a lungul anilor catedra a avut peste 75 de cadre didactice asociate, provenite din elitele inginereşti în domeniu, de la institute de cercetare-proiectare, din producţie şi din ministere şi anume de la: Institutul de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru Industria Chimică (actualul IPROCHIM), Întreprinderea de Utilaj Chimic Griviţa Roşie (GRIRO), Întreprinderea Mecanică de Utilaj Chimic Bucureşti, Centrul de Cercetări Ştiinţifice şi Inginerie Tehnologică Bucureşti, Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Jilava, Institutul de Chimie Alimentară, Institutul de Cercetări Tehnologice pentru Construcţia de Maşini, Institutul de Cercetări Hidraulice şi Pneumatice, Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti, Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lianţilor şi Azbocimentului, Întreprinderea de Medicamente, Întreprinderea de Utilaj Chimic Făgăraş, Întreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb Bucureşti, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii etc.

Această colaborare a permis menţinerea unei legături permanente cu producţia şi cu proiectarea din institutele de profil, cu consecinţe benefice pentru absolvenţii noştri.

Colaborarea a fost fructuoasă şi pentru laboratoarele catedrei, care au fost înzestrate cu aparate şi maşini de laborator, prin grija unor unităţi precum GRIRO – Bucureşti, Întreprinderea de Prelucrări Mase Plastice – Bucureşti, Ministerul Industriei Constructoare de Maşini, Ministerul Industriei Chimice şi altele.

În 1977 s-a dat în folosinţă, pe platforma noului local al Politehnicii, în cuprinsul facultăţii de Inginerie Mecanică, clădirea care cuprinde catedra şi laboratoarele specializării Echipamente pentru Procese Industriale.

Hala laborator

Laboratorul de procese şi dispozitive de amestecare.

Laboratorul de maşini pentru prelucrarea materialelor polimerice.

Măsurători tensometrice la unele echipamente de proces.

Laborator 3D CAD-3D SCAN-3D PRINT Echipamente de proces.

MEMBRII DEPARTAMENTULUI