Domenii de activitate

Programe de studii

În prezent, Departamentul asigură pregătirea la licență (ingineri zi cu durata de patru ani – sistem Bologna) și pregătire postuniversitară în cuprinsul masterelor universitare cu durata de doi ani.

Licenţă

1. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

(Domeniul Inginerie Mecanică)

Specializarea Echipamente pentru Procese Industriale reuneşte într-o formă generalizată şi ordonată tot ceea ce se referă la numeroasele industrii şi instalaţii de proces.

Industriile de proces chimică, petrochimică, alimentară, de materiale de construcţii, de celuloză şi hârtie, de prelucrare a materialelor plastice şi cauciucului, de medicamente, precum şi o parte a industriei energetice şi a industriei metalurgice se referă la procese, maşini şi aparate similare. Prin analiza şi sinteza cunoştinţelor din aceste domenii, anterior tratate distinct, s-a ajuns la conceptele de inginerie de proces, echipamente de proces şi instalaţii de proces.

Resursele naturale ale ţării (ţiţei, gaze naturale, sare, argile, caolin, produse agricole primare etc.) şi astăzi, ca şi în trecutul apropiat, reprezintă un îndemn pentru modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor de proces existente precum şi pentru dezvoltarea, în continuare, a unor noi instalaţii de proces. Pentru reindustrializarea care se întrevede la orizontul următorilor ani este nevoie de ingineri formaţi în domeniul echipamentelor şi ingineriei de proces.

Domenii la care se referă specializarea

Industriile de proces cuprind:

 • industria chimică, petrochimică şi de rafinării;
 • industria alimentară (panificaţie, produse zaharoase, carne, băuturi nealcoolice şi alcoolice etc.);
 • industria materialelor de construcţii (ciment, produse ceramice, sticlă etc.);
 • industria de fabricare a celulozei şi hârtiei;
 • industriile de fabricare şi de prelucrare a materialelor plastice şi cauciucului.

Echipamentele şi instalaţiile pentru prevenirea sau reducerea poluării mediului fac obiectul acestei specializări.

 

   

Obţinere combustibili

  Echipamente şi tehnologii pentru fabricarea băuturilor
   
Echipamente şi tehnologii pentru fabricarea conductelor

Fabricarea ambalajelor din materiale plastice

Componente din materiale plastice avansate ale produselor electronice

Competenţele absolvenţilor:

 • cercetarea, proiectarea şi fabricarea echipamentelor din industriile pentru procese industriale, cu utilizarea programelor şi tehnicii moderne de calcul;
 • exploatarea şi mentenanţa maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor din industriile constructoare şi prelucrătoare din domeniile: chimic, petrochimic şi de rafinării, alimentar, a fabricării medicamentelor, prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului, producerea materialelor de construcţii, a materialelor compozite, a celulozei şi hârtiei a unor echipamente care deservesc sectoarele energetic şi metalurgic;
 • concepţia şi realizarea sistemelor de acţionare a maşinilor de proces (electrică, hidraulică, pneumatică), reglarea şi conducerea automată a echipamentelor şi instalaţiilor pentru procese industriale;
 • asigurarea calităţii în domeniile vizate;
 • transportarea echipamentelor industriale gabaritice şi agabaritice;
 • managementul industrial şi marketingul specific;
 • protejarea mediului ocupaţional.
   


Programe de master

1. EVALUAREA RISCULUI, SIGURANŢEI ŞI INTEGRITĂŢII ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE

Competenţe după absolvire:

 • expertizarea echipamentelor sub presiune (în conformitate cu standardele ISCIR și directivele PED);
 • evaluarea deteriorării şi calculul duratei de viaţă a structurilor mecanice;
 • diagnosticarea şi reabilitarea structurilor mecanice;
 • asigurarea şi monitorizarea mentenanţei maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor industriale;
 • evaluarea deteriorării mediului, ca urmare a poluării;
 • cunoaşterea prevederilor legislaţiei tehnice şi a standardelor în vigoare din industriile de proces;
 • cunoaşterea proceselor şi echipamentelor pentru depoluare, proiectare ecologică şi reabilitarea mediului;
 • dezvoltarea unei performanţe ridicate în domeniul managementului mentenanţei şi al riscului industrial;
 • efectuarea de consultanţă tehnică de specialitate, analize şi studii pentru evaluarea siguranţei şi integrităţii instalaţiilor şi echipamentelor sub presiune în condiţii de degradare sau deteriorare;
 • utilizarea tehnicilor informatice în vederea estimării, simulării, monitorizării şi cuantificării riscurilor industriale;
 • cunoaşterea şi însuşirea fundamentelor privind organizarea protecţiei civile şi a apărării împotriva incendiilor, dezastrelor, calamităţilor şi accidentelor de orice natură, precum şi dobândirea abilităţilor necesare în vederea realizării de analize şi studii privind identificarea, tratarea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă în domeniul echipamentelor sub presiune.

2. INGINERIA CALITĂŢII ŞI MEDIULUI ÎN INDUSTRIILE DE PROCES

 Competenţe după absolvire:

 • evaluarea conformităţii produselor, proceselor şi serviciilor din industriile de proces (petrochimică şi de rafinării, chimică, materiale de construcţii, alimentară, prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului, textile-pielărie, celuloză şi hârtie etc.);
 • proiectarea, implementarea şi auditarea sistemelor de management integrat calitate-mediu-SSM;
 • cunoaşterea prevederilor legislative europene şi naţionale cu referire la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului;
 • evaluarea calităţii factorilor de mediu prin studii de impact, bilanţuri de mediu şi studii de risc;
 • posibilitatea efectuării de consultanţă tehnică de specialitate în domeniul asigurării şi protecţiei mediului, precum şi realizarea de analize şi studii privind identificarea, tratarea şi gestionarea avariilor şi riscurilor industriale generatoare de pericole pentru instalaţii specifice industriilor de proces;
 • procesarea computerizată a datelor obţinute din măsurarea şi monitorizarea nivelului de calitate al produselor, proceselor, serviciilor şi factorilor de mediu din industriile de proces, precum şi evaluarea rezultatelor;
 • realizarea de studii şi cercetări privind protecţia securităţii şi sănătăţii participanţilor la procesul de muncă în mediul ocupaţional, precum şi pentru proiectarea echipamentelor pentru prevenirea poluării mediului ambiental;
 • cunoaşterea şi însuşirea fundamentelor privind organizarea protecţiei civile şi a apărării împotriva dezastrelor, incendiilor, calamităţilor şi accidentelor de orice natură, precum şi a organizării şi funcţionării serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

 

Doctoratul în problematica specifică subdomeniului

Echipamente pentru Procese Industriale

În domeniul fundamental de doctorat Ştiinţe inginereşti, domeniul de doctorat Inginerie mecanică, în subdomeniul Echipamente pentru Procese Industriale, doctoratul a fost implementat în anul 1968, când a fost numit conducător de doctorat Prof. univ. Mihail Renert, pe atunci şeful colectivului utilaj chimic din catedra de Procedee şi Aparate, care aparţinea de Facultatea de Chimie Industrială. Specializarea de doctorat purta numele de Utilaj chimic.

Primii doctoranzi au fost – pe atunci – asistenţii profesorului: ing. Valeriu V. Jinescu şi ing. Gheorghe Iordache. De-a lungul timpului s-au înscris la doctorat ingineri din învăţământul universitar, din proiectare, din cercetare şi din producţie.

Dintre tezele de doctorat conduse de Prof. univ. Mihail Renert prima susţinută public a fost teza cu titlul „Contribuţii la teoria maşinii de extrudere cu un melc” (1971, ing. Valeriu V. Jinescu), iar ultima susţinută a fost „Optimizarea constructivă a liniilor de extrudere pentru ţevi în vederea utilizării calculatorului de proces” (1993, asistent univ. ing. Nicoleta Teodorescu).

În 1985 a fost numit conducător de doctorat Conf. dr. ing. Valeriu V. Jinescu, în specialitatea Utilaj Tehnologic (noua denumire în locul Utilajului Chimic), iar în anul 1991 au devenit conducători de doctorat Conf. dr. ing. Gheorghe Iordache şi Conf. dr. ing. Radu Iatan.

În prezent, în specializarea Echipamente pentru Procese Industriale mai sunt conducători de doctorat activi, Prof. univ. emerit dr. ing. Valeriu V. Jinescu, Dhc., Prof. univ. emerit dr. ing. Radu Iatan, iar din anul 2017 şi Prof. univ. dr. ing. Mariana – Florentina Ştefănescu.

Temele de doctorat se referă, de exemplu, la:

 • rezistenţa, rigiditatea şi etanşeitatea echipamentelor sub presiune şi a componentelor specifice acestora;
 • suprapunerea şi/sau cumularea solicitărilor statice şi/sau dinamice evaluată pe baza conceptului de energie;
 • evaluarea suprapunerii şi/sau cumulării acţiunii poluanţilor asupra mediului;
 • optimizarea funcţională şi/sau constructivă a dispozitivelor de amestecare;
 • optimizarea funcţională şi/sau constructivă a maşinilor pentru prelucrarea materialelor polimerice;
 • reologia materialelor polimerice;
 • comportarea termomecanică a materialelor polimerice;
 • rezistenţa structurilor mecanice cu fisuri;
 • rezistenţa structurilor mecanice la solicitări variabile;
 • rezistenţa şi rigiditatea structurilor ortotrope etc.

Cercetare stiintifica si inovare

1. DOMENII DE CERCETARE – PROIECTARE – DEZVOLTARE

Capitole de interes general în ştiinţele inginereşti:

– teoria suprapunerii efectelor la calculul de rezistenţă şi la calculul rigidităţii structurilor din materiale cu comportare neliniară;

– utilizarea conceptului de energie la rezolvarea problemelor ştiinţifice şi tehnice;

– reologie aplicată;

– teoria şi practica injectării şi  a presării materialelor plastice şi elastomerilor;

– etanşări;

– calculul structurilor mecanice solicitate la oboseală în condiţii de fluaj;

– efectele solicitărilor ciclice;

– calculul echipamentelor sub presiune în condiţiile regimurilor tranzitorii;

– deteriorarea şi calculul duratei de viaţă a structurilor mecanice.

Capitole specifice echipamentelor pentru procese industriale:

– echipamente de joasă, înaltă şi ultraînaltă presiune;

– extrudarea şi injectarea materialelor polimerice;

– maşini pentru separarea prin centrifugare a amestecurilor;

– maşini pentru amestecarea substanţelor lichide;

– maşini pentru mărunţirea materialelor solide;

– proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru procese industriale;

– tehnologii de fabricare;

– ingineria proceselor fizico – chimice;

– mentenanţă şi altele.

Contracte importante:

 • Grant tip A, CNCSU, Cercetări în vederea măririi omogenităţii termomecanice la extrudarea materialelor polimerice, 1998-2000, Responsabil proiect Prof.dr.ing. Nicoleta Teodorescu.
 • Contract RELANSIN – Studii şi cercetări privind evaluarea pierderilor prin neetanşeităţi şi modernizarea robinetelor industriale în vederea diminuării emisiilor nocive şi protecţiei mediului înconjurător, 2000-2002, Responsabil proiect Prof.dr.ing. Valeriu V. Jinescu.
 • Grant CNFIS. Colegiu de Mentenanţă, 2000- 2001, Responsabil proiect Prof.dr.ing. Valeriu V. Jinescu.
 • Contract CEEX -222, Cercetări în vederea creării unor contoare de durată de viaţă pentru evaluarea on – line a siguranţei în funcţionare a structurilor mecanice, 2006-2008, Director de proiect Prof.dr.ing. Valeriu V. Jinescu.
 • Contract de cercetare ştiinţifică CNCSIS, Cercetări in vederea elaborării unei diagrame si a unei relaţii universale a rezistentei la oboseala a structurilor mecanice, 2009-2011, Director de proiect Prof.dr.ing. Valeriu V. Jinescu.
 • Grant CNCSIS, Cercetarea influenței modificărilor induse de procesele de fabricare asupra rezistenței și rigidităţii echipamentelor de proces, 2007 – 2008, Director grant Prof.dr.ing. Teodor Sima.
 • Acces la o pregătire de calitate în inginerie, POSDRU , mai 2014 – noiembrie 2015, Responsabil proiect prof. dr. ing. Mariana-Florentina Ștefănescu
 • Promovarea expertizei in evaluarea si monitoringul substanţelor periculoase din mediu – ProExpert, 2015-2016, Responsabil proiect dr.ing. Ion Durbacă.
 • Contract POSDRU, Inginerie de Mentenanţă pentru ELI-NP – ImenELI.
 • Proiectarea unor recipiente de aer comprimat utilizate în domeniul prelucrării lemnului, 2016-2017, Director de proiect Conf.dr.ing. Nicoleta Sporea.
 • Contract de cercetare ştiinţifică şi consultanţă tehnică, în domeniul mentenanţei unor echipamente în industria alimentară, 2016-2017, Director de proiect Conf.dr.ing. Iuliana Marlena Prodea.
 • Tensiuni într-o joncţiune tubulară, Contract UPB-GEX, 2017-2018, Director de proiect Ş.l.dr.ing. Angela Chelu.

Brevete de invenţie:

 • „Procedeu acid de extracţie a uraniului din minereu în câmp de ultrasunete” (autori E. Panturu, R. Rădulescu, Gheorghiţa Jinescu, V. Jinescu ş.a.), Nr. 122642.
 • Procedeu şi instalaţie pentru valorificarea prin ardere a unor deşeuri industriale combustibile” (autori V. Jinescu, Gheorghiţa Jinescu şi C.V. Jinescu), Nr. 113899B1.
 • „Dispozitiv pentru curgere peliculară liberă a fluidelor” (autor V. Jinescu), Nr. 53790.
 • „Dispozitiv pentru reglarea presiunii la maşinile de extrudere pentru materiale plastice” (autori V. Jinescu şi R. Marcu), Nr. 53528.
 • „Instalaţie pentru confecţionarea ţevilor din materiale termoplastice” (autor V. Jinescu), Nr. 51657.
 • „Ciur vibrator” (autori R. Iatan, I. Gueron, Mihaela Alexandru), Nr. 64496.
 • „Sită vibratoare, cu ruliu, pentru deshidratarea nămolurilor” (autori R. Iatan, M. Renert, I. Gueron, Gh. Ene), Nr. 67497.
 • „Procedeu şi instalaţie pentru îmbunătăţirea apelor reziduale din industria azbocimentului” (autori Georgeta Negruţu, Lucia Barboloviciu, R. Iatan, T. Benghe), Nr. 88061.
 • „Centrifugă filtrantă vibratoare” (autori R. Iatan, M. Munteanu, Camelia Demidov), Nr. 93746.
 • „Centrifugă filtrantă vibratoare” (autori R. Iatan, M. Munteanu, Camelia Demidov), Nr. 93746.
 • “Instalaţie pentru încercarea la oboseală a garniturilor” (autori D. Tacă, Mihaela Păunescu), Nr. 99627.

2. PROTOTIPURI REALIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI

Activităţile cu caracter ingineresc s-au concretizat în realizarea unor proiecte de execuţie şi/au prototipuri de maşini şi aparate.

INSTALAŢII PENTRU EXTRUDEREA FOLIILOR TUBULARE DIN POLIPROPILENĂ

 • Beneficiarii instalaţiilor au fost:
 • Întreprinderea de Prelucrări Mase Plastice din Tulcea: 131 instalaţii;
 • Întreprinderea de Prelucrări Mase Plastice din Focşani: 9 instalaţii.

EXTRUDER DE LABORATOR PENTRU MATERIALE PLASTICE

Extruderul de laborator LEX 30/30 iniţial a fost utilizat în activitatea cu studenţii, după care, beneficiarul final a devenit Centrul de Cercetări al Întreprinderii de Prelucrări Mase Plastice Buzău.

CIUR CU MIŞCARE DE RULIU

Proiectul de execuţie al prototipului ciurului cu mişcare de ruliu pentru epurarea apelor şi dezhidratarea nămolurilor.

Beneficiarul prototipului: Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Gospodărirea Apelor Bucureşti.

REOMETRU CU PISTON

Reometrul cu piston POLIREO, pentru testarea capacităţii de curgere („melt index”) a topiturilor de polimeri.

INSTALAŢIE DE TURNARE ÎN FORME VIDATE

Proiectul de execuţie şi prototipul instalaţiei de turnare în forme vidate au fost realizate în Institutul Politehnic Bucureşti.

Proiectele de execuţie pentru instalaţiile de turnare în forma vidate industriale, pentru Întreprinderea de Utilaj Chimic Griviţa Roşie şi pentru Întreprinderea de Piese de Schimb din Bucureşti au fost realizate în departamentul nostru.

AGREGAT CU TAMBUR ROTATIV PENTRU EXTRACŢIA ZAHĂRULUI

Cercetările asupra procesului de extracţie a zahărului din sfecla de zahăr şi proiectul de execuţie al agregatului propriu zis şi al automatizării funcţionării acestuia au fost realizate de membrii departamentului nostru. Au fost fabricate patru asemenea agregate la Întreprinderea de Utilaj Metalurgic din Buzău.

Membrii ai departamentului au participat cu soluţii tehnice la reabilitarea unor instalaţii din industria chimică şi din industria petrochimică (reactoarele de reformare catalitică de la combinatele petrochimice Brazi, Teleajen, Midia, reactorul de cracare catalitică de la Combinatul Petrochimic Brazi, instalaţia de piroliză de la Combinatul Petrochimic Midia ş.a.).